ბინის დიზაინი გუდაურში სასტუმროს კომპლექსში

4 კაცისთვის გათვლილი დასავენებელი ოთახი
მასალებით – ხე, MDF-ი , პრინტები
სტილი – მინიმალისტური